Optagelsesregler

Der afholdes optagelsesprøver i juni og januar samt i løbet af sæsonen efter behov. Ved optagelsesprøven vurderes ud over sangkompetence også sangernes modenhed. Korets dirigenter bestemmer suverænt sangernes egnethed ved optagelse og oprykning.

Sangere i minispirekor og forældrekor skal ikke til optagelsesprøve.

 

Mødepligt

Der er mødepligt til alle korprøver. Hvis man udebliver fra koret uden afbud vil man få påtale, og gentager det sig, kan det betyde bortvisning. Hvis man har for mange afbud, vil bestyrelsen overveje sangerens medlemskab.

Afbud meldes til dirigenterne i så god tid som muligt. Når et arrangement er meldt ud, må sangerne i videst mulige omfang prioritere dette højest i forhold til andre, senere tilkomne private arrangementer.

 

Prøvetidspunkt og -sted (pr. 1.1.22)

Alle korprøver foregår på Det Sønderjyske Sangcenter, Gerlachsgade 5, 4. sal, 6400 Sønderborg (Sønderborg Kaserne).

Minispirekor-hold (piger og drenge): tirsdag og onsdag kl. 16.30-17.30  Spirekor (piger og drenge): onsdag kl. 16.30 – 18.00
Juniorkor (piger og drenge): onsdag kl. 16.30-19.00 (kl. 18.15-19 er obligatorisk undervisning i hørelære, noder, stemmebrug)
Koncertkor (piger): onsdag kl. 18.00-20.30 (med forlængelse til kl. 21 på udvalgte dage). Koncertkoret får desuden undervisning i solosang ca. 8 gange pr. skoleår
Forældrekoret: onsdag kl. 18.00-19.00

Enkelte ordinære korprøver aflyses i løbet af sæsonen – til gengæld arrangeres kor-weekender og øvedage efter behov og program. Sæsonen følger som udgangspunkt de danske skolers ferieplan.

 

Koncertpåklædning

Sangerne får udleveret relevant koncertpåklædning, som skal opbevares og vedligeholdes. Sangerne har erstatningspligt, hvis dele af den lånte kordragt ødelægges el. bortkommer.

Sangerne betaler selv bluser, strømpebukser og sko (piger) / bukser og sko (drenge).

Nederdele (piger) og skjorte (drenge) lånes af koret.

 

Kornoder og -mapper

Hvert kormedlem får udleveret en sort koncertmappe. Denne er til låns og må kun bruges til korets koncerter. Noder udleveres af koret, som også betaler udgiften til disse. Sangerne skal selv sørge for mappe til opbevaring af noder. Mappe med noder medbringes til alle korprøver.

Kontingent  pr. 1.1. 22 (et halvår = forårs eller efterårssemester):

Minispirekor: kr. 550 pr. halvår
Spirekor: kr. 800 pr. halvår
Juniorkor: kr. 1000 pr. halvår
Koncertkor: kr. 1000 pr. halvår
Forældrekor: kr. 400 pr. halvår (30 korprøver årligt)

Kontingent opkræves halvårligt i september / februar og dækker udgifter til dragtleje, undervisning og administration. Opkrævning sendes til betalers eBoks. Meddelelse om betaling sker på mail via korets kommunikationssystem (SpeedAdmin). Al henvendelse vedr. betaling skal ske til korets kasserer. Manglende kontingentbetaling kan medføre, at medlemskabet ophører. I forbindelse med korweekender og rejser opkræves deltagerbetaling ved tilmelding.

For information about Digitalpost (E-boks) in English, CLICK HERE

Tanter og onkler

For at korets aktiviteter kan gennemføres, har vi brug for forældreopbakning i form af frivillig arbejdskraft. Koret har brug for mange forskellige kompetencer, f.eks. IT-kyndige, læger, syersker, kagebagere, praktisk hjælp, sponsor- og fondssøgere, o. m. m. Man kan henvende sig til bestyrelsen, hvis man gerne vil hjælpe – vi tager imod med tak!

 

Medier og PR-materiale

Samtykke til brug af situationsbilleder, andre portrætbilleder og videoer i koret

Situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke i medfør af de gældende persondataretlige regler.

Derimod kræver det samtykke at offentliggøre portrætbilleder, herunder holdbilleder, hvilket er baggrunden for denne samtykkeerklæring.

Ved indmeldelse giver forælder samtykke til, at Sønderjysk Pigekor og Drengekor må offentliggøre portrætbilleder og videoer med henblik på at beskrive korlivet, herunder korprøver, koncerter, turnéture, weekendture og arrangementer.

Til PR brug kan billeder og videoer offentliggøres på korets og samarbejdspartneres hjemmesider, sociale medier samt på trykte publikationer som plakater, flyers og programmer.

Billeder og videoer vil derudover ikke blive udleveret til ekstern brug uden særskilt samtykke.

Samtykket er tidsubestemt, men det kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse eller meddelelse til korets bestyrelse. Dette vil dog medføre udmeldelse af koret. I korets privatlivspolitik kan man læse mere om, hvordan foreningen behandler personoplysninger, rettigheder og hvordan samtykket kan tilbagekaldes.

 

Regler for ind- og udmeldelse af Sønderjysk Pigekor og Drengekor

Indmeldelse: Alle sangere skal til en optagelsesprøve (gælder ikke forældrekor og minispirekor). Efter optagelse i koret har nye sangere 3 prøvegange uden beregning. Ønsker sangeren herefter ikke at fortsætte i koret, meddeles det dirigenten senest 3 dage efter 3. prøvegang.

Udmeldelse skal ske skriftligt til korets dirigenter. For at blive fritaget for kontingentbetaling for et semester, skal udmeldelse ske SENEST dagen efter den første korprøve i semestret (januar/august)

Kortøj afleveres hurtigst muligt efter sidste koncert. Ved manglende aflevering af kortøj senest 1 måned efter udmeldelse opkræves kr. 800 pr. nederdel / 200 kr pr. skjorte. Udmeldelse midt i et semester berettiger IKKE til, at man beholder kortøjet semestret ud, selv om man har betalt kontingent for det pågældende semester.

Koret har en positiv forventning om, at sangerne synger i koret, indtil en sæson er afsluttet, således at planlagte koncerter og kunstnerisk kontinuitet ikke forstyrres.

Sæsonen følger det danske skoleår (ca. 10. august – 1. juli).

Privatlivspolitik i Sønderjysk Pigekor og Drengekor – KLIK HER